Képzési programok

2019/20-as tanévben induló képzési programok

OSZTATLAN KÉTSZAKOS TANÁRKÉPZÉS
2013. szeptemberében felmenő rendszerben beindult az osztatlan kétszakos tanárképzés is Magyarországon, amely a kétciklusú egységes tanárképzés helyét veszi át.
Jelentkezni angol-spanyol, magyar-spanyol, német-spanyol, történelem-spanyol, illetve biológia-spanyol, földrajz-spanyol, matematika-spanyol és testnevelés-spanyol szakpárokra lehet.

BA KÉPZÉS – hálóterv
A romanisztika szak első szakaszát általános, közös kurzusok jelentik, melyeket a spanyol szakirány programja követ. Ebben a spanyol és latin-amerikai irodalmi, civilizációs és nyelvészeti kurzusok mellett a nemzetközi kapcsolatok és az Európai Unió témái is megjelennek, illetve szaknyelvi óráinkon az idegenforgalmi, sajtó- és gazdasági nyelvezettel is megismerkedhetnek a hallgatók. A program egyben alapozást nyújt a Fordító- és tolmács, Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakra készülők számára.
Képzési idő: 6 félév, finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses.
Felvételi követelmény: spanyol emelt szintű érettség
Információs anyag

MESTERKÉPZÉS
A tanszék által meghirdetett mesterszakok a 2019/2020-as tanévre:

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MAGYAR-SPANYOL-ANGOL/MAGYAR-ANGOL-SPANYOL)
Részletes információ ezen a weboldalon található: http://www2.arts.u-szeged.hu/ftk/mester/index.html
Információs anyag hamarosan.

SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK – hálóterv

Képzési idő: 4 félév, csak nappali képzés
Kredit-szám: 120
Szakképzettség: Okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
Belépési feltétel:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Romanisztika alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok.

  • Más figyelembe vehető alapképzési szakok:
    A spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
    A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  • Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses
Információs anyag hamarosan.

SPANYOL MINOR SZAK
A minor képzést valamennyi bölcsész szakos hallgatónak felajánljuk. A képzés a spanyol nyelvismeret intenzív elmélyítésén túl civilizációs, nyelvészeti és irodalmi kurzusokkal nyújt alapozást a spanyol nyelv, irodalom és kultúra, illetve a spanyol tanári mesterszakra jelentkezni szándékozó hallgatók számára.
A 4 féléves programban való részvétel előfeltétele a legalább középszintű spanyol nyelvvizsga. A nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat a Tanulmányi Osztályon is be kell mutatni, legkésőbb a jelentkezési időszakban, ha ezt korábban nem tették meg.
A felvehető hallgatók száma 15.

SPANYOL-AMERIKA TANULMÁNYOK SPECIALIZÁCIÓ
A Spanyol-Amerika tanulmányok specializációt minden bölcsész hallgatónak felkínáljuk, kivéve a romanisztika spanyol szakirányos hallgatókat de különösen ajánljuk a nemzetközi kapcsolatokat, politológiát, történelmet és amerikanisztikát tanuló BA szakos hallgatóknak, figyelembe véve a program domináns társadalomtudományi jellegét. A Spanyol-Amerika történetét, politikai rendszerét, néprajzát, irodalmát, aktuális problémáit történeti összefüggéseiben bemutató kurzusok mellett a specializációt felvett hallgatóknak lehetőségük nyílik a spanyol nyelv emelt óraszámban történő tanulására és a későbbiekben középfokú nyelvvizsga letételére.
A felvehető hallgatók száma 30, túljelentkezés esetén a felvételi sorrendet a tanulmányi eredmények átlaga alapján állapítjuk meg.

KATALÁN SPECIALIZÁCIÓ
A katalán specializációt 1996 óta működteti a tanszék a barcelonai autonóm kormányzat és a Ramon Llull Intézet támogatásával, amely anyanyelvi oktatót biztosít a képzés számára.
A 4 féléves, 50 kredites program a katalán nyelvet kezdő szintről, heti 6-8 órában – katalán lektori órákkal – B1 szintre emeli. Sikeres vizsga esetén katalán nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak a hallgatók. Az erőteljes nyelvi képzést a katalán irodalmat, kultúrát és a jelenkori Katalónia politikai-társadalmi viszonyait tárgyaló stúdiumok egészítik ki.

A specializációt különösen romanisztika szakos hallgatóknak ajánljuk, de minden olyan egyetemi hallgatónak felkínáljuk, aki romanisztikai tanulmányokra készül, vagy az idegenforgalomban, a nemzetközi kapcsolatok területén kíván dolgozni.
A felvehető hallgatók száma 15, a jelentkezés bírálatakor a felvétel sorrendjét az első félév tanulmányi átlaga alapján alakítjuk ki. A képzést levelező tagozaton is elindítjuk, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri a minimumlétszámot.
Az érdeklődőknek a képzés keretein kívül, választható kurzusokon való részvétellel is van lehetőségük a katalán nyelv tanulására.
Információs anyag

„BASZK NYELV ÉS KULTÚRA” szabadon választható kurzusok
A Hispanisztika Tanszék szem előtt tartva az Ibériai-félsziget kulturális és nyelvi sokszínűségét az Etxepare Baszk Intézet támogatásával és baszk lektor közreműködésével lehetőséget biztosít az érdeklődő hallgatók számára az ősi baszk nyelv és kultúra megismerésére.
A tanszék megfelelő számú érdeklődő esetén nemcsak kezdő, hanem középhaladó szintű kurzusokat is meghirdet.

 

LEVELEZŐ KÉPZÉS (A levelező formában induló képzéseinkről 2017 januárjában tudunk tájékoztatást adni.)

Általános tudnivalók a levelező képzésről:
A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszéke az alapképzésben (BA) és a mesterképzésben (MA) is lehetőséget ad tanulmányok végzésére levelező formában.

A levelező képzésen folyó oktatás pénteki és szombati napokon kerül lebonyolításra, általában kéthetenkénti konzultációkkal. A bölcsészettudományi közös stúdiumok szombati napokra vannak beosztva.
A spanyol szakos kontaktórák száma függ a kurzus típusától (előadás/ szeminárium), illetve időtartamától (1 vagy 2 órás).
Általános elv, hogy a nappali képzésben megtartott órák 30-50%-a kerül megtartásra a levelező képzésben. Az előadásoknál, valamint az irodalmi szemináriumoknál a min. 30%-ot, a nyelvi szemináriumoknál pedig a min. 50%-ot vesszük irányadónak. Az alábbi táblázat mutatja ezek arányát:

Nappali/levelezős órák aránya:

   NAPPALI   LEVELEZŐ
2 ÓRÁS SZEMINÁRIUM
(nyelvi órák)
 10X90 perc: 900 perc 50%  450 perc
2 ÓRÁS SZEMINÁRIUM
(irodalom)
 10X90 perc: 900 perc 30%  270 perc
1 ÓRÁS SZEMINÁRIUM  10X45 perc: 450 perc 50%  225 perc
2 ÓRÁS ELŐADÁS  12X90 perc: 1080 perc 30%  324 perc
1 ÓRÁS ELŐADÁS  12X45 perc: 540 perc 30%  162 perc