Hallgatóinknak

Tanulmányi ügyekben Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docenshez fordulhatnak a csikoszs @ hist.u-szeged.hu címen.

Alapvizsga

A spanyol alapvizsga lebonyolításának rendje

  1. Az alapvizsga összetétele
    A spanyol alapvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részvizsgából áll.1.1. Az írásbeli alapvizsga két részfeladatból áll: 1. nyelvi feladatsor; 2. földrajzi és civilizációs teszt.
  • A nyelvi teszt nyelvtani, lexikális, szövegértési és fogalmazási feladatokat tartalmaz. A legmagasabb elérhető pontszám 150.
  • A földrajzi és civilizációs teszt földrajzi és országismereti témakörökbe tartozó feladatokból áll. A legmagasabb elérhető pontszám 100.
    Kötelező/ajánlott irodalom és tematika a felkészüléshez.

 1.2. A szóbeli vizsga bizottság előtt zajlik és három részből áll:
– fényképleírás
– önálló témakifejtés
– szituációs párbeszéd

A vizsga témái megegyeznek a „Spanyol nyelvgyakorlatok” kurzus két félévének témáival, melyek az alábbiak:
* La familia y el individuo. El cuerpo humano, carácter, fisionomía, personalidad
* La casa, la ciudad y el pueblo. La vivienda.
* El trabajo
* La escuela y la enseñanza
* Las compras, ocio y tiempo libre. La vida social
* Los deportes
* La salud y la enfermedad
* El tiempo y el clima
* El viaje
* Correos y el banco
* La cocina y la gastronomía
* La moda
* La juventud. Problemas actuales: amistad, amor, estudios, desempleo, drogas, etc.
* La religión
* La naturaleza. Flora y fauna
* La protección del medioambiente
* Las fiestas. Tradiciones
* Artes I : arquitectura, escultura, pintura
* Artes II : artesanía y fotografía
* Cine, teatro, música y danza
* Medios de comunicación
* La política. Inmigración, racismo, minorías
* España y Hungría en la Unión Europea
* Informática y nuevas tecnologías

2. Az írásbeli alapvizsga lebonyolítása
Az írásbeli vizsgák időtartama 180 perc. Közvetlenül az írásbeli vizsga után kerül sor a magnós szövegértés vizsgarész lebonyolítására, melynek eredménye a szóbeli vizsga részét képezi.

3. A vizsga értékelése
Az alapvizsga osztályzatát az írásbeli és a szóbeli részvizsgán szerzett összesített pontok alapján kell kiszámítani. Az írásbelin szerezhető maximális pontszám 250, a szóbelin pedig 80, tehát az alapvizsgán összesen szerezhető pontok száma 330.
Szóbeli vizsgára csak az írásbeli alapvizsga eredményes teljesítése után lehet járulni. A vizsgarész sikeres teljesítéséhez az írásbelin legalább 150 pontot, a szóbelin pedig legalább 48 pontot el kell érni. Sikertelen az alapvizsga, ha bármelyik vizsgarész sikertelen.
További feltétel, hogy a sikeres írásbeli vizsgához a két írásbeli részfeladat (azaz a nyelvi vagy a földrajzi és civilizációs feladatsor) eredményének külön-külön is meg kell haladnia a részfeladattal összesen elérhető pontszám 60 százalékát. (Azaz a nyelvi feladatsor esetében legalább 90, a földrajzi és civilizációs teszt esetében pedig legalább 60 pontot el kell érni az eredményes teljesítéshez.) Amennyiben valamelyik részeredmény alacsonyabb a részfeladattal elérhető összes pontszám 60 százalékánál, akkor az írásbeli vizsga eredménye elégtelen, és ezt be kell vezetni a leckekönyvbe és a vizsgalapra. A sikertelen részfeladatot meg kell ismételni a következő megadott írásbeli alapvizsga-időpontban.
Az összesített ponthatárok a következők:
297-330    = jeles
264-296    = jó
231-263    = közepes
198-230    = elégséges
0-197    = elégtelen

A szóbeli vizsgán az oktatók a következő szempontok alapján értékelik a hallgató teljesítményét. Táblázat letöltése.


Szakdolgozat

Osztatlan tanárképzés

Tájékoztató a szakdolgozatról és tanári záróvizsgáról (+portfólióról)

Felhívjuk figyelmüket, hogy osztatlan tanárképzésben a szakdolgozatok leadási határideje eltér a többi képzésen készített szakdolgozatok leadási határidejeitől. E képzésben a tavaszi félévben március 31., az őszi félévben  október 31. a határidő. A szakdolgozati konzultációs lehetőség a határidő lejárta előtt két héttel lezárul, eddig (március 15. és október 15. a tavaszi, illetve őszi félévben) fogadnak a tanszék oktatói a szakdolgozattal kapcsolatos anyagokat.

A záróvizsga módszertani részének felelőse Praefort Veronika, a portfólióval kapcsolatban vele lehet konzultálni.

Javasolt szakdolgozati témák
A spanyol osztatlan tanári szak záróvizsgájának tételsora (szakmai és szakmódszertani ismeretek)

A tanári szakdolgozat és a portfólió leadásával kapcsolatban a Tanárképző Központ a következőt kéri: 
– egyik dokumentumot sem kell kinyomtatni, nem kell bevinni az adott intézetbe/tanszékre, hanem
– elektronikusan kell eljuttatni az intézeti/tanszéki iroda munkatársának.


Rövid ciklusú tanárképzés (60 kredites 2 féléves és 120 kredites 4 féléves)

A képzéssel kapcsolatos tudnivalókat lásd itt.
A 60 kredites képzés záróvizsgájának szakmódszertani tételsorát lásd itt.

A 120 kredites képzés záróvizsgájának szaktantárgyi és szakmódszertani ismeretek tételsorát lásd itt.

 

BA és MA képzések

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakdolgozati konzultációs lehetőség (szakos és tanári MA képzés esetében módszertani dolgozatoknál) a szakdolgozat leadási határideje előtt két héttel lezárul. Ez a dátum az őszi szemeszterben november 15., a tavasziban pedig április 15. Ezt követően a tanszék oktatói nem fogadnak szakdolgozattal kapcsolatos anyagokat. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
A szakdolgozatok és záróvizsga módszertani részének felelőse Praefort Veronika, a szakmódszertani melléklet és portfólió témájában vele lehet konzultálni.

Javasolt szakdolgozati témák, BA-MA képzés

Amennyiben nyelvi okok miatt a dolgozatok nem felelnek meg a követelményeknek, a következő szemeszterben lehetőség van a kijavított dolgozat újbóli beadására, egy részletes, hibaelemző munka együttes elkészítésével.

SZAKDOLGOZATI KÖVETELMÉNYEK BA ÉS MA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

1. A szakdolgozat meghatározása
A szakdolgozat – tudományos értekezés, egy, a hispanisztika tudományterületeihez tartozó választott téma monografikus feldolgozása, amely e téma szakirodalmának kritikai áttekintése után a szükséges források (levéltári és sajtóanyag, emlékiratok, nyelvi szövegek, irodalmi alkotások, stb.) elemzésével önálló következtetésre jut, s mindezt az értekező próza szabályai szerint, a felhasznált szakirodalom és az arra vonatkozó hivatkozások feltüntetésével, a tudományos értekező próza formai követelményeit alkalmazva foglalja össze.

Az alapképzés (BA) és a mesterszak (MA) szakdolgozata között csak terjedelmi különbségek vannak.

2. A szakdolgozat célja
A szakdolgozat célja, hogy bizonyítsa, az egyetemi tanulmányait befejező és záróvizsgára készülő jelölt jártas a tudományos kutatás módszertanában, képes az önálló tudományos és kutatómunkára, a témával kapcsolatos, ellentmondó megállapítások kritikai értékelésére és önálló véleményalkotásra, ismeri az értekező próza tartalmi és formai-technikai követelményeit és normáit.

3. Témaválasztás
Az érintett hallgatóknak az alapképzésben (BA) a IV. szemeszter, a mesterképzésben (MA) a II. szemeszter végéig kell szakdolgozati témát választaniuk a Tanszék által nyilvánosságra hozott témák közül. A témavezetővel és a tanszékvezetővel történt előzetes konzultáció alapján ettől eltérő témát is lehet választani, de csak a spanyol nyelvű irodalmak, a nyelvészet és a civilizáció területéről. A spanyoltanítás módszertanából nem választható szakdolgozati téma, de műfordítás sem lehet szakdolgozat tárgya.

A témaválasztást írásban, a témavezető jóváhagyását igazoló és a tanszékvezető aláírásával ellátott nyomtatványon kell bejelenteni a tanszéki irodán.
A már elfogadott témától eltérni, új témát választani az érintett oktatók előzetes egyetértésével és a tanszékvezető engedélyével lehet.
A témavezető a Tanszék tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet. Külső témavezető csak indokolt esetben választható, a tanszékvezető előzetes engedélyével.
Egy adott tanévben egy oktató legfeljebb négy újonnan bejelentett szakdolgozat témavezetője lehet.

Osztatlan tanárképzésben a szakdolgozati téma megválasztásának ideje az általános iskolai és a középiskolai tanári szak esetében eltérő. Az általános iskolai tanári szakon a szakdolgozat témáját és témavezetőjét a mintatanterv szerint haladó hallgató legkésőbb a 7. aktív félév elején, szeptember 30-ig választja. A középiskolai tanári szakon a szakdolgozat témáját és témavezetőjét legkésőbb a 9. aktív félévben, szeptember 30-ig kell kiválasztani.

4. A szakdolgozat formai követelményei
A szakdolgozat nyelve az újlatin nyelvek és kultúrák spanyol szakirányon és a spanyol diszciplináris mesterképzésben a spanyol.

További követelmények BA képzésben: a szakdolgozat szóközök nélkül minimum 45 000 és legfeljebb 80 000 leütés terjedelemben, legalább 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a jegyzetek és a melléklet a fentebb megadott terjedelmen felül értendő. A standard margó mindenütt 2,5 cm, melytől a témavezető hozzájárulásával el lehet térni.
Követelmények MA képzésben: A szakdolgozat terjedelme szóközök nélkül minimum 60 000 karakter terjedelemben, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a jegyzetek és a melléklet a fentebb megadott terjedelmen felül értendő. A margó mindenütt 2,5 cm. 
A szakdolgozatot spanyol és magyar nyelvű, a Tanulmányi Osztály által meghatározott és közzétett formájú előlappal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni a dolgozat szerzőjének nevét, szakját, a dolgozat címét, a témavezető nevét és beosztását, tudományos fokozatát, valamint a dolgozat beadásának évét.
A dolgozatnak tartalmaznia kell a felhasznált szakirodalmat, illetve az adott esetben az elemzett forrásokat feltüntető bibliográfiát. A bibliográfiát a témát tárgyaló idegen nyelvű és esetleg magyar nyelvű legfontosabb monografikus alapműveknek és önálló tanulmányoknak kell alkotniuk.
A szakirodalomra történő hivatkozások rendjét a témavezető határozhatja meg. Ennek részleteit külön szabályozzuk az alábbi mellékletben. (letölthető innen feltöltve: 2021.03.12.)

Spanyol nyelvű előlap minták:
Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak spanyol szakirány
Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszak

Magyar nyelvű belső címlap minta a TO honlapjáról

5. A szakdolgozat értékelése
A szakdolgozatot a témavezetőn kívül egy másik bíráló is értékeli a Tanszék által meghatározott szempontok alapján (lásd az értékelő lapot). Ha az egyik bíráló elégtelen minősítést javasol, a Tanszék vezetője harmadik bírálót kér fel véleményezésre.

Amennyiben mindkét bíráló szakmai értékelése alapján a dolgozat 16 pontnál kevesebb pontot ér el, a nyelvi értékeléstől függetlenül elégtelen minősítést kap, s a hallgatónak új dolgozatot kell benyújtania.
A szakdolgozat szakmai értékelése mellett a nyelvi megformálás, nyelvhelyesség és igényesség külön hangsúlyos szempont. Amennyiben mindkét bíráló a dolgozat nyelvi színvonalát nem megfelelőnek (0-5 pont) minősíti, a dolgozatot nem lehet záróvizsgára bocsátani.
Ebben az esetben a jelölt lehetőséget kap arra, hogy visszavonja dolgozatát, és a szükséges nyelvi korrekciós tennivalók elvégzése után nyújtsa azt be ismét. Ez esetben a szakmai jellegű kérdések mellett a záróvizsgán a jelöltnek elemeznie kell azt is, hogy nyelvi, nyelvhelyességi szempontból milyen hibái, gyengeségei voltak eredeti dolgozatának.
A dolgozat értékelésénél szigorúan merül fel a plágium kérdése. Ebben a Kari Tanácsnak a plágiumról hozott határozata az irányadó. Plágiumszabályzat

6. Záródolgozat
A katalán specializáció szak kurzusait elvégző hallgatóknak záródolgozatot kell készíteniük, melynek terjedelme min. 20.000 karakter.

A tudományos közlés formai szabályait ismerő és azokat alkalmazó dolgozatnak egy, az illetékes oktatók által elfogadott olyan problémát kell feldolgoznia, amely a téma alapvető szakirodalmának ismeretén alapul.
A dolgozat magyar vagy katalán nyelven is benyújtható.

7. Értékelő lap
Pdf formátumban
Word formátumban

A szakdolgozat leadásával kapcsolatos tennivalók:
A szakdolgozatot a 2023-2024 tanév II. félévében a tanszéken (6724 Szeged, Pulz u. 1.) 1 példányban kell benyújtani fűzött/spirálozott példányban. Word formátumban e-mailen a hispan @ hist.u-szeged.hu címre kell elküldeni, majd jóváhagyás után PDF formátumban a Modulóba kell feltölteni (feltöltés menete: MODULO – Folyamatban lévő ügyek – Záróvizsga jelentkezés – Csatolt űrlap kitöltése, feltöltés előtt ajánlott a „Piszkozat” mappában lévő dokumentumokat törölni). (A  kredites képzésben a szakdolgozatot és a módszertani mellékletet együtt, egy fájlban kell feltölteni. )
A plágium-nyilatkozatot mindenki köteles a szakdolgozatába/portfólió elejére beilleszteni! (A plágium nyilatkozatot ki kell nyomtatni, kék tollal aláírni majd beszkennelve csatolni kell a szakdolgozathoz.)

Határidők:

BA, MA, Szakirányú továbbképzésen:
• Záróvizsgára bejelentkezni a MODULO-ban kell: 2024. április 01 – 30. (kedd, 14:59)
• A szakdolgozat feltöltése és leadása: 2024. április 01 – 30. (kedd, 14:59)
• Tanári MA (régi MA képzés) portfólió feltöltése és leadása: 2024. május 13 – 22. (szerda, 14:59)

Osztatlan és rövid ciklusú tanárképzésen:
• Záróvizsgára bejelentkezni a MODULO-ban kell: 2024. február 15 – április 15. hétfő (14:59) MÓDOSULT!
• A szakdolgozat feltöltése és leadása: 2024. április 02 – 15. (hétfő, 14:59)
• Portfólió feltöltése és leadása: 2024. május 13 – 21. (kedd, 10:00) MÓDOSULT!
Szakdolgozat védés időpontja: 2024. május 27 – május 31.

 

További információk a Tanulmányi Osztály honlapján találhatóak:
https://arts.u-szeged.hu/oktatas/tanulmanyi-osztaly/tajekoztatok

Amennyiben a hallgató ismételt záróvizsgát tesz, akkor a korábban már sikeresen megvédett szakdolgozatot
a) az egy éven belüli ismételt záróvizsga esetén – az eredeti cím meghagyása mellett – módosíthatja (javíthatja) a hallgató az aktuális formai-tartalmi követelmények betartásával, az aktuális évszám feltüntetésével, és ebben az esetben új bírálatot kap, vagy az eredeti formában kell feltölteni a Modulóba (az eredeti évszám meghagyásával, tartalmi-formai módosítás nélkül), és ebben az esetben az eredeti bírálatok maradnak érvényben;
b) az egy éven túl ismételt záróvizsga esetén az eredeti formában kell feltölteni a Modulóba (az eredeti évszám meghagyásával, tartalmi-formai módosítás nélkül), és ebben az esetben az eredeti bírálatok maradnak érvényben.


Tantárgyi záróvizsga tételek, szigorlat

BA KÉPZÉS
A BA spanyol szakirány tantárgyi záróvizsgájának tételsorai a következők:

Civilizáció 2023 tavaszától
Irodalom  2016 őszétől
Nyelvészet

A BA Újlatin nyelvek és kultúrák spanyol szakirány szakzáróvizsgájának lebonyolítása a következő:

  • szakdolgozat védése
  • a szakdolgozat témájában az opponens által feltett 2 elméleti kérdés megválaszolása